• Textile, Apollo
  • mercerized cotton double weave.
  • Gift of Richard Landis.
  • 2018-15-6